Popis práce a oblastí náborového centra

Plánování náboru zaměstnanců

Správně plánovat kvalifikované zaměstnance nemůže firma nahodile a živelně. Musí vycházet z podnikatelské strategie a také ze znalostí dlouhodobější potřeby. Účelem je vytvořit si reálnou představu jak o kvantitativní, tak i kvalitativní potřebě zaměstnanců v určitém časovém horizontu, a to v návaznosti na stanovené firemní cíle a ve spolupráci s náborovým centrem. Stanovení optimálního počtu zaměstnanců v odpovídajícím složení a kvalitě je úlohou zadavatele. Náborové centrum vám pomůže v identifikaci potřeb náboru a analýze organizace a personálního plánování.

Nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců v náborovém centru probíhá pod vedením zkušených konzultantů a má ustálený proces. Konzultanti soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců, dle požadavků klienta. Podle znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu a podle toho o jakou pracovní pozici, volí odpovídající formy náboru a kanálů. V zásadě se jedná o sofistikovaný proces náboru skrze databázi, inzerci, sociální sítě a cílené oslovování.

Výběr zaměstnanců

Další etapou v procesu získávání zaměstnanců je stanovit vhodně metodu výběru uchazečů o zaměstnání. K základu patří životopis a dotazník, jako hlavní zdroj informací pro rozhodnutí, zda s uchazečem dále pracovat dále pak pohovor, který je nejobvyklejší metodou. Dále považujeme za nutnost získávání referencí, kdy je nutné prověřit věrohodnost a serióznost kandidáta. Někdy do procesu zahrnujeme i testování.

V praxi využíváme:

 • testy pracovní způsobilosti
 • testy psychické způsobilosti

Adaptace zaměstnanců

Zařazení zaměstnanců a jejich adaptace na novém pracovišti je poslední, avšak velmi významnou fází systému výběru, která je na straně klienta. Rozhodující úlohu při adaptaci nového zaměstnance má manažer.

Hodnocení zaměstnanců

Bez vhodného hodnocení se dnes již neobejde prakticky žádná firma, která myslí na svoji výkonnost, budoucí prosperitu a plné využití potenciálu svých zaměstnanců. Výsledky hodnocení jsou určeny především k dlouhodobém plánování personálních změn, optimalizaci struktury zaměstnanců, diferenciaci zaměstnanců, zjišťování dalšího, zejména kvalifikačního rozvoje zaměstnanců a ke stanovení jejich kariérních plánů. Náborové centrum a jeho služby zahrnují o podporu při stanovování hodnocení zaměstnanců. Hodnocení je nedílnou součástí celého systému práce s lidmi ve firmě.

Personální agenda

Nutná personální agenda souvisí s evidencí zaměstnanců, přijímáním a propouštěním zaměstnanců. Pokud ji má firma v pořádku, ulehčuje to její chod a manažerům umožňuje věnovat se více práci s lidmi. Navíc se klient nevystavuje možným postihům ze strany orgánů vnější kontroly.

Personální agenda a oblasti:

osobní údaje:

 • žádost uchazeče o zaměstnání,
 • zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele,
 • osobní dotazník,
 • životopis,
 • fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání,
 • doklady o dalším vzdělání,
 • hodnocení zaměstnance,
 • převedení a přeložení,
 • změna pracovního zařazení,

pracovní smlouvy:

 • pracovní smlouva a její dodatky, změny
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • dohoda o pracovní činnosti

příjmy:

 • smlouva o mzdě v případě
 • evidence o zdanitelných příjmech
 • evidence záloh
 • evidence daní z příjmů ze závislé činnosti
 • evidence příspěvků na zdravotní a sociální pojištění
 • evidence jiných pojištění
 • evidenční list pro důchodové zabezpečení

pracovní doba:

 • evidence nepřítomnosti v práci
 • evidence pracovní neschopnosti
 • evidence o dovolené

 

Služby kmosek.com

 

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě